Uwaga! Twoje uprawnienia UDT tracą ważność!  

Uwaga! Twoje uprawnienia UDT tracą ważność!  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz  sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wszystkie uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego wydane jako bezterminowe, bez względu na datę ich wydania, stają się uprawnieniami terminowymi na okres 5 lat, licząc od dnia wejścia w życia ustawy – 1 czerwca 20219 r.

Data utraty ważności uprawnień to 1 stycznia 2024 r.dotyczy to zarówno uprawnień wydawanych przez UDT, TDT oraz WDT.

W związku z licznymi zapytaniami podpowiadamy jak  przedłużyć uprawnienia UDT?  

Posiadane uprawnienia na suwnice, żurawie, wózki czy podesty, należy osobiście przedłużyć w UDT w ramach trybu przewidzianego w ustawie.

Aby przedłużyć okres ważności uprawnień trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy).

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TO 30 WRZEŚNIA 2023 R.
W zależności posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia,  zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lub 10 lat. Warunkuje to załącznik numer 3 do Rozporządzenia (znajdziesz go na końcu artykułu).

CO WAŻNE, NA KAŻDE Z UPRAWNIEŃ NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNY WNIOSEK.

Przedłużając okres ważności uprawnień należy złożyć wniosek oraz spełnić  dwa kryteria:

W ustawie nie jest podane w jaki sposób należy spełnić warunek wykonywania czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat. Nie ma znaczenia czy wykonywanie zawodu odbywało się w sposób ciągły czy tez łączony. Nie będzie to też dodatkowo weryfikowane, a posiadający uprawnie składa w tym zakresie wyłącznie oświadczenie. Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2d:

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wszystkie czynności związane z przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, TDT i WDT są bezpłatne! Warunkuje to zapis ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a:

„Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego osób, o których mowa w art. 22 wymogi wobec osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę urządzeń technicznych ust. 3, jest bezpłatne i następuje na wniosek.”

Poniżej podpowiadamy gdzie złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień.

Gdzie złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

https://www.udt.gov.pl/formularze

Procedurę wymiany uprawnień w całości możemy przeprowadzić on-line na stronie internatowej URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO – LINK 

Wzór wniosku o przedłużenia uprawnień UDT – Wzór wniosku o przedlużenie okresu ważności zaświadczenia kwlifikacyjnego.pdf

Okres ważności kwalifikacji dla poszczególnych uprawnień – Tabela – okres wazności kwalifikacji urządzeń technicznych.pdf