OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ, wszystkie, klasa pierwsza

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy I.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (poz. 134) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – klasa I obejmuje: WSZYSTKIE ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWE BEZ OGRANICZEŃ TONAŻOWYCH

Podczas szkolenia absolwent kursu powinien poznać:

Po zakończeniu szkolenia absolwent powinien potrafić:

Liczba godzin szkolenia: 175

Zajęcia teoretyczne odbywają się wspólnie dla całej grupy natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w wydzielonych grupach lub indywidualnie.

PROGRAM RAMOWY


LP.

NAZWA TEMATU
ILOŚĆ GODZIN TEORETYCZNYCH ILOŚĆ GODZIN PRAKTYCZNYCH

1.
BHP 8

2.
UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA MASZYN ROBOCZYCH 24

3.
OGÓLNA BUDOWA I OBSŁUGA ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH 9

4.
TECHNOLOGIA ROBÓT REALIZOWANYCH ŁADOWARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 11

5.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WYKONYWANE ŁADOWARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 82
6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PROEKOLOGICZNE ORAZ ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY STOSOWANE W ŁADOWARKACH JEDNONACZYNIOWYCH 8
7. TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT REALIZOWANYCH ŁADOWARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 8
8. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WYKONYWANE ŁADOWARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 25

Razem:

175 godz.

Wymagania:

Egzaminy:

Każde nasze szkolenie zakończone jest egzaminem państwom zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Składa się on z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Wszystkie egzaminy odbywają się
w naszym ośrodku.

Wydane dokumenty po ukończeniu szkolenia:

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy pierwszej w postaci książeczki operatora maszyn budowlanych z wpisem poświadczającym uprawnienia w danej specjalności wydane przez Komisję Kwalifikacyjną.

Cena szkolenia obejmuje: