OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI, wszystkie, klasa trzecia

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji
w zawodzie operatora koparkoładowarki klasy III

Zgodni z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (poz. 134) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – klasa III obejmuje WSZYSTKIE KOPARKOŁADOWARKI BEZ OGRANICZEŃ TONAŻOWYCH.

Dodatkowo – kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

Po zakończeniu szkolenia absolwent powinien potrafić:

Liczba godzin szkolenia: 134

Zajęcia teoretyczne odbywają się wspólnie dla całej grupy natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w wydzielonych grupach lub indywidualnie.

PROGRAM RAMOWY

Lp.
Nazwa tematu
Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych

BHP
8
UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA MASZYN ROBOCZYCH 24
OGÓLNA BUDOWA I OBSŁUGA KOPARKOŁADOWAREK 9
TECHNOLOGIA ROBÓT REALIZOWANYCH KOPARKOŁADOWARKAMI 11
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WYKONYWANE KOPARKOŁADOWARKAMI 82

Razem :

134 godz.

Wymagania:

Egzaminy:

Każde nasze szkolenie zakończone jest egzaminem państwom zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Składa się on z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Wszystkie egzaminy odbywają się w naszym ośrodku.

Wydane dokumenty po ukończeniu szkolenia:

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek w postaci książeczki operatora maszyn budowlanych z wpisem poświadczającym uprawnienia w danej specjalności wydane przez Komisję Kwalifikacyjną.

Cena szkolenia obejmuje: