OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ do 25ton, Klasa trzecia

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji
w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej klasy III

Zgodni z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (poz. 134) zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – klasa III obejmuje: KOPARKI JEDNONACZYNIOWE DO 25 TON MASY CAŁKOWITEJ

Podczas szkolenia uczestnicy poznają:

Po zakończeniu szkolenia absolwent powinien potrafić:

Liczba godzin szkolenia: 134

Zajęcia teoretyczne odbywają się wspólnie dla całej grupy natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w wydzielonych grupach lub indywidualnie.

PROGRAM RAMOWY


LP.

NAZWA TEMATU
ILOŚĆ GODZIN TEORETYCZNYCH ILOŚĆ GODZIN PRAKTYCZNYCH

1.
BHP 8

2.
UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA MASZYN ROBOCZYCH 24

3.
OGÓLNA BUDOWA I OBSŁUGA KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH 9

4.
TECHNOLOGIA ROBÓT REALIZOWANYCH KOPARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 11

5.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WYKONYWANE KOPARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI 82

Razem:

134 godz.

Wymagania:

Egzaminy:

Każde nasze szkolenie zakończone jest egzaminem państwom zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Składa się on
z dwóch części: praktycznej i teoretycznej. Wszystkie egzaminy odbywają się
w naszym ośrodku.

Wydane dokumenty po ukończeniu szkolenia:

Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparki jednonaczyniowej klasy trzeciej w postaci książeczki operatora maszyn budowlanych z wpisem poświadczającym uprawnienia w danej specjalności wydane przez Komisję Kwalifikacyjną.

Cena szkolenia obejmuje: